تبدیل دستگاه های قدیمی گردان سنگک به اتوماتیک

تبدیل دستگاه های قدیمی گردان سنگک به اتوماتیک

/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

تبدیل دستگاه های قدیمی گردان سنگک به اتوماتیک توسط شرکت صنایع پخت ارسباران و به صورت تضمینی توسط دستگاه پهن کن خمیر اکستردوری