محصولات

محصولات تولیدی شرکت صنایع پخت ارسباران

محصولات تولیدی شرکت صنایع پخت ارسباران شامل دستگاه های زیر می شود:

شما به دنبال تهیه کدام یک از محصولات تولیدی شرکت صنایع پخت ارسباران هستید؟

دستگاه پخت نان لواش نرم و خشک اتوماتیک تونلی ریزشی
دستگاه پخت نان بلوری اتوماتیک تونلی ریزشی
دستگاه پخت نان لواش نرم و خشک اتوماتیک گردان ( دوار )
دستگاه پخت نان بلوری اتوماتیک گردان ( دوار )
دستگاه پخت نان لواش نرم و خشک نیمه اتوماتیک  گردان ( دوار )
دستگاه پخت نان سنگک اتوماتیک تونلی
دستگاه پخت نان سنگک اتوماتیک گردان (دوار )
دستگاه پخت نان سنگک نیمه اتوماتیک گردان ( دوار )
دستگاه پخت نان بربری و روغنی نیمه اتوماتیک تونلی
دستگاه پخت نان بربری و روغنی اتوماتیک گردان ( دوار )
شاطر اتوماتیک مخصوص دستگاه لواش و سنگک تونلی
شاطر اتوماتیک مخصوص دستگاه سنگک گردان (ایکستردوری)
دستگاه پهن کن خمیر 6 غلطکه و 4 غلطکه لواش
انواع خمیر گیر در سایز های مختلف
و ده ها محصولات متنوع دیگر